+90 (212) 347 24 25

Beşiktaş Yerel Tarih Projesi

Anasayfa  /  KAYNAKLAR

KAYNAKLAR

Kitaplar

Akbayar, Nuri vd. Dünden Bugüne Beşiktaş. İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, 1998.

Fotoğraflarla İstanbul‘da Ulaşım 2. ed. Filiz Acar. İstanbul, İETT Yayınları, 2015.

Gökmen, Mustafa. Eski İstanbul Sinemaları. İstanbul, İstanbul Kitaplığı Yayınları, 1991.

Gürer, Turgut. Komitacı – BJK’nın Kurucusu Fuat Balkan’ın Anıları, İstanbul, Gürer Yayınları, 2008.

Küçümen, Zihni. Si Minör Ortaköy. İstanbul, Remzi Kitabevi, 1993.

Mezhepoğlu, Mualla. Dün Takvimde Biter – Bir Cumhuriyet Ailesinin Tarihçesi. İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2015.

Murat, Ahmet. Kayıt Dışı Anılar. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2007.

Özkol, Sedat. Övünmekte Haklıyız Çünkü Beşiktaşlı‘yız. İstanbul, Tekin Yayınevi, 1991.

Sarısayın, Ayşe. Beşiktaş Yollar ya da Anılar Boyunca. İstanbul, Heyamola Yayınları, 2010.

Somalı, Vâlâ. Türk Sporunda 75 Yıl - Beşiktaş Spor Tarihi 1903-1978. İstanbul, 1978.

 

Ansiklopediler

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. Tarih Vakfı Yayınları, 2000.

Koçu, Reşat Ekrem, Mehmet Ali Akbay. İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul, Tan Matbaası, 1958.

 

Makaleler

Çağlayan, Murat. "Beşiktaş'ın 19. Yüzyıldaki Kentsel Dönüşümüne Bir Bakış". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi. s. 5(1) (2020): 33-52.

Öğüt Eker, Gülin. “Futbolun Dayanılmaz çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm ve Beşiktaş”. Milli Folklor. s. 85 (2010): 173-182.

Tepeköylü, İlke. “Türkiye‘de Futbol, Taraftar Olgusu ve Beşiktaş Çarşı Grubu”. Akademik Bakış Dergisi. s. 56 (2016): 380-390.

Toprak, Zafer. "Deniz Hamamından Plaja Bir Nostaljinin Öyküsü", İstanbul'da Deniz Sefası. İstanbul, Pera Müzesi Yayınları, 2018: 8-85.

Yılgür, Egemen, “Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda Kent Yoksulluğu: Balmumcu Çiftliği Örneği”, Toplum ve Bilim, s. 134 (2015): 119-155.

Yusufoğlu, Nedime Tuğba, Nuran Kara Pilehvarian. “Beşiktaş Tayyare Fabrikası (1936-1943)”. Megaron. c. 12. s. 2 (2017): 249-262.

 

Tezler

Aykut, Murat. "Kent Mekanındaki Dönüşümlerin Planlama, Mülkiyet ve Rant Bağlamında İrdelenmesi - Beşiktaş Örneği". Yüksek Lisans Tezi. TC Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2010.

Boran Okuyucu, Özgür. "Beşiktaş Rum Okulu Restorasyon Projesi". Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Ekinci, Kerem. "Türkiye'de Kentleşmenin Kuşaklar Üzerindeki Etkisi: Beşiktaş ve Ümraniye Örnekleri". Yüksek Lisans Tezi. TC Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 2009.

Elemana, Halil. "İstanbul Beşiktaş İlçesinde Bulunan Osmanlı Dönemi Mezarlarında Madeni Korkuluk ve Kafesler". Yüksek Lisans Tezi. TC Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Ezel, Nükhet. "Beşiktaş Merkezinde Tarihsel ve Kültürel Değerler". Yüksek Lisans Tezi. TC Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1982.

Gökyay, Demet. "Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanının 20. Yüzyıl Başından Günümüze Değişimi ve Korunması İçin Öneriler". Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Gündem, Özge. "Cumhuriyet‘in Kuruluşundan Günümüze İstanbul‘da Düzenlenen Kentsel Tasarım Yarışmaları Bağlamında Beşiktaş Meydanı Örneği". Yüksek Lisans Tezi. TC Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Kabaalioğlu, Burcu Yağmur. "Beşiktaş İlçesi (İstanbul) Kentsel Ekolojisi". Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.

Metin, Aslan Burak. "Beşiktaş'ın Kentsel Tarihi ve Barındırdığı Mimari Eserler". Yüksek Lisans Tezi. TC Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Polat, Mehmet. "Beşiktaş H. 1300-1301 Tarihli Şer‘i Mahkeme Sicil Defteri‘nin İlmi, İctimai ve Tarihi Bakımından Değerlendirilmesi". Yüksek Lisans Tezi. TC Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Sürmegöz, Kağan. "Tarihi çevrelerin Yeniden Değerlendirilmesine Araç Olarak Kentsel Tasarım: Beşiktaş Akaretler Sıraevler Örneği". Yüksek Lisans Tezi. TC Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Turhan, Barış Doğuş. "Beşiktaş Kız Lisesi (Çırağan Sarayı Harem Dairesi) Koruma ve Restorasyon Sorunları Üzerine Bir Araştırma". Yüksek Lisans Tezi. TC Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

 

Süreli Yayınlar

B+ Beşiktaş Kentlisinin Dergisi. Beşiktaş Belediyesi Yayınları.

 

Dijital Kaynaklar

BNF Gallica – Bibliothèque National Française: https://gallica.bnf.fr/

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi: https://www.cumhuriyetarsivi.com/

İBB Atatürk Kitaplığı: http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr/

İSAM – Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi: http://ktp.isam.org.tr/

İslam Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı: https://islamansiklopedisi.org.tr/

Milliyet Gazetesi Arşivi: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/

TÜSTAV – Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı: http://www.tustav.org/sureli-yayinlar-arsivi/