+90 (212) 347 24 25

Beşiktaş Yerel Tarih Projesi

Anasayfa  /  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

Sayın Mütevellilerimiz, üyelerimiz, Vakıf Dostlarımız, Gönüllülerimiz ve İş Ortaklarımız,
07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, vakfımız Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve vakfımız çatısı altında kurulmuş bulunan Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi (“KBGV”) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVKK‘nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK‘da belirtilen durumlar için işlenebilecektir. 


KBGV, Türk Medeni Kanunu, Vakıflar Kanunu ve ilgili sair kültür ve tabiat varlıklarını koruma, fikir ve sanat eserleri, turizm ve turlara diğer mevzuat (buradan itibaren topluca “Mevzuat”) uyarınca Türkiye içerisinde ve Türkiye dışarısında kültür varlıklarını koruma projeleri, seminer, eğitim, kültür gezileri vb. organizasyonları yapmakta ve sair kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları faaliyetleri ile iştigal etmektedir. 

Mevzuat gereğince; KBGV tarafından iştigal edilen her bir faaliyet için, mütevellilerimiz, üyelerimiz, Vakıf dostlarımız, misafirlerimiz, yolcularımız, iş ortaklarımız ve sair kişilerin (“Hak Sahipleri”) adı, soyadı, kimlik bilgileri, sağlık bilgilerine dair özel nitelikli kişisel verileri, banka hesap bilgileri dahil Mevzuat‘ın ve/veya ilgili projenin gerçekleşmesi, eğitim ve seminer faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla gerekli diğer bilgilerinin (“Kişisel Veriler”) işlenmesi zorunludur. 

KBGV, Kişisel Verilerinizi, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, şu amaçlarla işlemektedir: Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi‘ne ait web siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden bağış yapan ve/veya ürün ve hizmet satın alanların kimlik bilgilerini doğrulamak; bağışçı ve müşterilerle olası durumlarda iletişime geçebilmek için posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek; alınan ürün ve/veya hizmet karşılığında karşı tarafın memnuniyet durumunu ölçmek, şikayet, görüş ve önerileri değerlendirebilmek; kültürel miras temalı devam eden, sona eren ve yeni başlayacak olan seminer, bilimsel konferans, panel, sempozyum, yayın ve projelerle ilgili karşı tarafı bilgilendirmek; kültürel miras temalı projelere doğrudan katılan kişilerin, eğer reşit değillerse velilerinin, proje bağlamında Vakfın sorumlu olduğu taraflar (Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğer resmi kurumlar, kalkınma ajansları, bakanlıklar, Avrupa Birliği ve alt kurumları gibi) ve ilgili sözleşmeler gereği nüfus ve iletişim bilgilerini saklamak.

KBGV olarak:

Mevzuat‘ta öngörülen bu yasal zorunluluğumuzu yerine getirmek amacıyla veya projenin gerçekleşmesi, eğitim ve seminer faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla gereken diğer Kişisel Verileri işlemek amacıyla, Hak Sahipleri‘nin Kişisel Verileri‘nin tarafımızca elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte, sınıflandırılmakta ve Mevzuat‘ın gerektirdiği ve/veya izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere, idari ve resmi makamlara açıklanmakta, aktarılmakta olduğunu, ve
KVKK kapsamında Vakfımıza başvurarak kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK‘na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu,
KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı 
Merkez:  Barbaros Bulvarı Pınar Apt. 163/7 34349 Balmumcu İstanbul
Tel:  +90 212 347 24 25
E-Posta: kultur@kulturbilinci.org 

Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi
Merkez:  Barbaros Bulvarı Pınar Apt. 163/7 34349 Balmumcu İstanbul
Tel:  +90 212 347 24 25
E-Posta: kultur@kulturbilinci.org 
Mersis No: 0605049995500001